Sarnath


Sarnath / 2005

zbytky Buddhova chrámu

indie 2005/6
indie